Header Image - Comharchumann Fuinnimh Oileáin Árann The Aran Islands Energy Co-op

Category Archives

17 Articles

SEAFUEL and the ARAN ISLANDS

by admin 0 Comments

We are delighted to be key participants in SEAFUEL: an exciting new EU-supported project investigating the use of Hydrogen generated using desalinated water as a transport fuel in island communities.

Led by Dr Pau Farras, of National University Ireland Galway Chemistry Dept, a Europe-wide consortium of partners are engaged in this cutting edge research which aims to put islands at the forefront of meeting the challenges of climate change in the transport sector.

The project will use excess and constrained renewable electricity to generate clean carbon neutral hydrogen. Using revolutionary new techniques, the water needed to produce the hydrogen will come from desalinated sea water. This will make the entire process 100% sustainable and will produce a direct fossil fuel replacement based on the availability of resources that are abundant in island environments. This could put island communities at the centre of the new carbon free society providing world leading expertise and generating very significant local income.

As well as Árainn, Madeira and Tenerife are also participating as island communities. The infrastructure to generate hydrogen will be installed in Tenerife which will be used to power utility and passenger vehicles.

Aran is leading ‘Work Package 5’ of the research looking at the feasibility of the rolling out of the SEAFUEL technology in the Case Study areas (the three Árainn, Tenerife and Madeira). Our participation in the project is being led by Avril Ní Shearcaigh of Comharchumann Fuinneamh Oileáin Árainn Teo.

Our contribution to this cutting edge research into meeting the challenges and unlocking the opportunities of the non-carbon society shows how island communities are leading the way in providing sustainability solutions to 21st century challenges.

For more information on the project, go to: seafuel.eu

The SEAFUEL Project is supported by the European Union Regional Development Fund through INTERREG Atlantic Area.

SEAFUEL agus na hOileáin Árann

Tá áthas orainn bheith inár mbeath-rannpháirtí i SEAFUEL: tionscadal iontach úr, tacaithe ag an Aontas Eorphach, ag imscrúdú úsáid Hidrigin atá ginnithe ag úsáid uisce díshalannaithe mar bhreosla taistil i bpobail oiléain.

Faoi cheannasaíocht Dr Pau Farras, ó Roinn Ceimice Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, tá cuibhreannas uile-Eorpach i gceann sa taighde ceannródaíoch seo atá mar aidhm aige oiléain a chur chun tosaigh i dul i ngleic le dúshláin athrú aeráide in earnaíl an taistil.

Úsáidfidh an tionscadal barraíocht leictreachas in-athnuaithe agus leictreachas in-athnuaithe srianta le hidrigin glan, neodrach-charbóin, a ghinniúint. Ag úsáid teicneolaíocht réabhlóideach nua, tiocfaidh an t-uisce atá ag teastáil chun hidrigin a tháirge ó sháile díshalannaithe. Déanfaidh sé seo an próiseas iomlán 100% inbhuanaithe agus táirgfidh sé ionadaí díreach de bhreosla iontaise bunaithe ar sholáthar achmhainní atá fairsing i dtimpeallacht oileáin.

D’fheádfadh sé seo pobail oiléain a chur i lár an tsochaí saor ó charbóin nua, ag cur saineolas atá chun ó tosaigh at leibhéal domhanda ar fáil agus ag ginniúint ioncaim substaintiúil sa cheantar áitiúil.

Le cois Árainn, tá Madeira agus Tenerife ag glacadh páirte sa tionscadal mar phobail oiléain. Beidh an bonneagar le hidrigin a ghinniúint suiteáilte i Tenerife. Beidh sé seo úsáidte le feithiclí argiúlachta agus paisinéara a chumhachtú.

Tá Árainn chun tosaigh ar ‘Phacáiste Oibre 5’ den taighde atá ag féachaint ar féidearthacht teicneolaíocht SEAFUEL a leathadh amach i limistéirí an Cháis Stáidéar (na trí Oiléain Aránn, Madeira agus Tenerife). Tá ár rannpháirteachas sa tionscadal faoi cheannsaíocht Avril Ní Shearcaigh de Chomharchumainn Fuinneamh Oiléain Árainn Teo. 

Taispeánann ár n-ionchur sa taighde ceannródaíoch seo go bhfuil pobal na n-oiléain go mór chun tosaigh i réitigh inbhuanaithe do dhúsláin an 21ú Aois a chruthú trí chonstaicí an tsochaí neodrach-charbóin a sharú maraon lena deiseanna a thapú.

Más mian leat teacht ar tuilleadh eolais maidir leis an tionscadal, téigh go: seafuel.eu

    Tá tionscadal SEAFUEL tacaithe ag  Ciste Forbairt Réigiúnach an Aontais Eorpaigh trí INTERREG Réigiúin Atlantach

GENERATING COMMUNITY OWNED ENERGY ON ARAN

by admin 0 Comments

We continue to pursue the possibility of generating our own community-owned energy from wind and solar on Aran. Our feasibility study estimated that the energy needs of all 3 Aran Islands would be met by a generating capacity of 2.7 MW. One wind turbine is capable of delivering that power.

However, we are considering that two smaller wind turbines would be less obtrusive on the landscape, especially if they could be combined with solar power from photo-voltaic panels. Following a number of public meetings over the last two years, we have set certain criteria for the ideal location of wind turbines on Aran:

1. Not on a main tourist route on the island
2. Not obstructing the primary view of any resident of Aran
3. Not within 500 meters of any home
4. Not in an area of visual beauty

We are also looking suggestions for suitable locations on the other two islands.

Electric Cars for Sale

by admin 0 Comments

Tá an Nissan Leaf mar ceann de nacarrannaleictreach is fearratáar an maragadhfaoiláthair. Tácuidathdhíolta le fáil in Éireannaridir €10,000 agus €15,000. Másmaithleattuilleadheolas a fháildéanteagmháil le PJ Coyne i Windsor Motors inGaillimh ag 091770707 nóarpjcoyne@windsor.ie

The Nissan Leaf is one of the best electric cars available at the moment. There are now second hand models for sale in Ireland at between €10,000 and €15,000. Please contact P.J. Coyne pjcoyne@windsor.ie Phone: 091 770707 at Windsor Motors Galway for further information.

BEC 2017

by admin 0 Comments

Tá Energy Wise Construction (EWC) ag críochnú a gcuidoibre ar Inis Óirr faoi láthair agus cuirfidh siad tús leis an obair ar Inis Meáin agus Inis Mór go gairid. Is mar chuid den scéim BEC, (Better Energy Communities) atá maoinithe ag an SEAI a bheidh an obair seo déanta. Thug EWC cuairt ar roinnt tithe ar na hoileáin le linn an gheimhridh agus déannfidh siad teagmháil leis na teaghlaigh thairbhíocha faoi ceannn seachtaine nó mar sin.

Energy Wise Construction (EWC) are finishing up work on Inis Oirr and will begin work on Ini sMeain and Inis Mor soon. This is the Better Energy Communities scheme for 2017 funded by the SEAI. Those households that received a visit from EWC over last winter, where their house was assessed, can expect to be contacted in the next week or so.