The objectives of the Society are:-

To secure the future energy needs of the three Aran Islands by gaining a controlling interest in the local sources of alternative energy production.

To reduce and gradually remove the dependency of the Aran Islands communities on fossil fuels (oil, gas, coal, including transport) by replacing them with alternative and more sustainable sources of energy.

To preserve the islands’ unique language, heritage and culture by providing sustainable employment and a sustainable environment for people to live in.

To facilitate the conversion of homes and other buildings on the three islands to be more sustainable in their energy usage.

To provide low-cost energy to industry so as to create employment on the islands.

To create, provide and encourage employment in projects of sustainable energy.

To facilitate and at least part-own initiatives and projects in research and development into sustainable energy.

To provide education and training to both residents and non- residents in sustainable living.

The create on the three Aran Islands an example of best practice In sustainability to the rest of Ireland and to the world.

To use the three Aran Islands as a platform from which to promote sustainability and environmental protection worldwide.

Is iad seo a leanas cuspóirí an Chumainn:-

Na riachtanais fuinnimh a bheidh ag na trí cinn d’Oileáin Árann amach anseo a dhaingniú trí leas rialaithe a fháil sna foinsí áitiúla as a dtáirgfí fuinneamh eile.

Cleithiúnas mhuintir Oileáin Árann ar bhreoslaí iontaise (ola, gás, gual, lena n-áirítear iompar) a laghdú agus a chealú de réir a chéile trí fhoinsí eile agus foinsí fuinnimh níos inbhuanaithe a chur ina n-áit.

Teanga, oidhreacht agus cultúr faoi leith na n-oileán a chaomhnú trí fhostaíocht inbhuanaithe a sholáthar agus comhshaol inbhuanaithe a bheith ann ag daoine le maireachtáil ann.

Cúnamh a thabhairt le tithe agus foirgnimh eile ar na trí oileán a chur in oiriúint ó thaobh fuinnimh de le go mbeadh an úsáid a bhainfí as an bhfuinneamh níos inbhuanaithe.

Fuinneamh ar chostas íseal a sholáthar d’earnáil na tionsclaíochta le go bhféadfaí fostaíocht a chruthú ar na hoileáin.

Fostaíocht a chruthú, a sholáthar agus a spreagadh i dtionscadail an fhuinnimh inbhuanaithe.

Tionscnaimh agus tionscadail bainteach le taighde agus forbairt i bhfuinneamh inbhuanaithe a éascú agus iad a bheith faoi pháirtúinéireacht an chumainn, ar a laghad.

Teagasc agus oiliúint sa mhaireachtáil inbhuanaithe a chur ar fáil do dhaoine a chónaíonn ar na hoileáin agus do dhaoine nach gcónaíonn orthu.

Sampla den chleachtas is fearr san inbhuanaitheacht a bheith bunaithe ar na trí cinn d’Oileáin Árann agus go mbeadh sé sin ann le feiceáil ag an gcuid eile d’Éirinn agus ag an domhan mór.

Leas a bhaint as Oileáin Árann mar ardán as a gcuirfí an inbhuanaitheacht agus cosaint an chomhshaoil chun cinn ar fud an domhain.